Etiquetes

, , ,

Segona part de l’article sobre ocupació, podeu llegir la primera part referent al conjunt d’Espanya aquí.

Tornem a l’article que començava ahir referent al fons de reserva de les pensions. El mateix mostrava una gràfica, amb dades oficials de l’INE, comparativa de l’atur entre Catalunya i Espanya que vull recuperar.

Comparativa d'atur

Comparativa de les taxes d’atur de Catalunya i Espanya des del 2006 per trimestres. Veure gràfica amb dades en finestra nova »

Vàrem parlar de la precària situació de la guardiola, i que l’any vinent ens quedarem sense pensions. Però què passa a casa nostra? A casa nostra la situació tampoc és per tirar coets, ja que no tenim capacitat de fixar el marc laboral, la legislació és estatal i ens veiem ‘llastrats’ per les polítiques laborals espanyoles.

Si a Espanya la taxa d’atur durant el 4t trimestre del 2011 era del 22,56%, a Catalunya en el mateix període se situava en el 20,4%. La diferència doncs era de 2,16 punts percentuals.

A data de 30 de juny d’aquest any a Espanya parlem d’un atur del 20% i a Catalunya del 15,95%, la diferència entre ambdues realitats s’ha ampliat doncs fins al 4,05%. Malgrat que la taxa d’atur és encara molt alta, la recuperació ha estat major a casa nostra.

En termes absoluts hem de parlar d’una reducció de més de 200.000 persones. Hem passat dels 804.100 aturats el 4t trimestre 2011 als 603.600 en el 2n trimestre 2016.

Per tant hi ha una major taxa d’ocupació a Catalunya, el que es tradueix en més persones que aporten diners a la seguretat social, per tal de pagar les pensions. Tenim més fonts d’ingressos.

Així doncs, la recuperació és major a Catalunya que a Espanya, dada que ens dóna una major seguretat de cara a les pensions en una Catalunya Independent.

En la tercera part ens fixarem en els salaris i les cotitzacions.